İcra ve İflas Hukuku, borçlunun borcunu ödememesi neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen hukuk alanıdır. Büromuzda yoğun olarak ilgilendiğimiz bu alanda, müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

§  İlamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine özgü icra takipleri,

§  Bu takiplere ilişkin satışa kadar takibin tüm aşamaları,

§  İhtiyati haciz,

§  İcra ve İflas Kanununda düzenlenen suçlara ilişkin icra ceza davaları,

§  Tasarrufun iptali davaları, 

§  Menfi tespit ve istirdat davaları,

§  İflas işlemleri,

§  Konkordato davaları,

§  Yedieminliği suistimal davaları,

§  Sıra cetveline itiraz davaları,

§  İtirazın iptali davaları,

§  İtirazın kaldırılması ve şikayet usulü.