Miras Hukuku, gerçek kişilerin ölüm ve gaipliği halinde mirasının kimlere ve ne şekilde intikal edileceğini düzenleyen hukuk alanıdır. Büromuzda miras hukukuna ilişkin başlıca iş ve davalar şöyledir:

§  Veraset ilamına ilişkin iş ve davalar,

§  Muris muvazaasına ilişkin iş ve davalar,

§  Mirasın reddine ilişkin iş ve davalar,

§  Tenkis davaları,

§  Miras sebebiyle açılan istihkak davaları,

§  Miras sözleşmesine ilişkin iş ve davalar,

§  Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin iptaline ilişkin iş ve davalar.