6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu         : AV. LEVENT PENCERECİ

 

Adres                         : İçerenköy Mah. Üsküdar İçerenköy Yolu Cd. No:12 D:14 Ataşehir İstanbul

 

Kep Adresi                : levent.pencereci@hs01.kep.tr

 

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK” olarak anılacaktır), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunun uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKKnın 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKKnın 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul”) tarafından Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ”) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi işbu aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. 

LEVENT PENCERECİ (Pencereci Hukuk Bürosu”) veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili kişilerin kişisel verilerinin; işbu aydınlatma metni çerçevesinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKKnın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, KVKKda sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini bildirmekteyiz. KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmiş kişisel verilerinizin yok edilebilecek, silinebilecek yahut anonim hale getirilerek imha edilebilecektir.

 

1.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Veri: Pencereci Hukuk Bürosunun işbu aydınlatma metni kapsamında elde edeceği, ilgili kişinin kimliğini doğrudan veya herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda dolaylı olarak gösteren her türlü bilgidir. İlgili kişi olarak işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Bilgisi                                     : Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi,

 

İletişim Bilgisi                                    : Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, e-posta adresi.

 

Görsel Veri                                        : Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri.

 

İşitsel Veri                                          : Ses kayıtları.

 

Özel nitelikli kişisel veriler                : Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi ve Avukatlık Kanunu kapsamındaki görevlerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler

Müvekkil hizmet verileri                    : Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri ve sair her türlü kişisel veya özel nitelikli kişisel veri

2.      KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; PENCERECİ HUKUK BÜROSU tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin müvekkiller ve iş ortakları için; Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında her türlü avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve aşağıda belirtmekte olduğumuz amaçlarla işlenebilmektedir:

     İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

     Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde, şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım,

     Yurtiçi görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri

     Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi,

     Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

     Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

 

3.      KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan, müvekkillerimizin bilgilendirmesi yoluyla, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda; yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla elde edilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilecektir. İş Hukuku alanındaki tüm ilgili mevzuatlar uyarınca, iş sözleşmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek bu süreçleri yürütmekteyiz.

KVKKnın 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ve 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanunda istisna olarak açık rıza aranmayacak durumlar belirtilmektedir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler  ve sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileri Pencereci Hukuk Bürosu tarafından işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak  kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Kişisel verileri işleme yöntemleri ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle ve açık rızanız dahilinde işlenebilmektedir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız sürelerin sona ermesiyle birlikte Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz öne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Pencereci Hukuk Bürosu, yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verilerinizi, iş ortaklarımız, müvekkillerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar,  vb. ile paylaşabilmektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.      KVKKNIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde yer alan Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu” doldurularak ya da danışmadan fiziki olarak alınıp doldurularak; yukarıda yer alan Pencereci Hukuk Bürosu adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, elden teslimde ıslak imza ile yahut şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış “Word veya PDF” uzantılı dosyayı yukarıdaki kep adreslerine e-posta ile göndermeniz halinde; Pencereci Hukuk Bürosu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Pencereci Hukuk Bürosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

7.      İSTİSNALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

     Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

     Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

     Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

     Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

     Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması,

     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.